Jäsenedut

Tältä sivulta löydät mitä jäsenetuja saat ollessasi JHL:n jäsen. Liiton kokonaisjäsenmaksu vuonna 2017 on 1,38 prosenttia (1% liiton, 0,38% työttömyyskassan jäsenmaksu.)

Matkustajavakuutus
-Vapaa-ajantapaturmavakuutus
-Liittoturvavakuutus
-Ammatillinenvastuuvakuutus
-Opiskelijanammatillinenvastuuvakuutus
-Perhepäivähoitajanirtaimistovakuutus
-Päivärahakorvauseläke- jakarenssitapauksisa

Tarkastalisäksimitävakuutuksia Turva ja If tarjoavatjäsenistölle.

Jäsenistölle on tarjollaliitonomialomakohteita, tuettujalomiasekäkuntolomia.Osasto 51. lomanviettopaikkoihinvoittutustuaVapaa-aika -sivulla. Jäsensivuillamyösmuitalomaetujajäsenistölle.

Rautukitarjoaaedut vain VR-yhtymäntyöntekijöillejaheidänperheilleen.
JHL lomapaikat
JHL lomaedut

Rautuki-säätiö
Osastonlomapaikat

WesterbackinjaKultajousenalennukset
Kultajousi Oy tarjoaajäsenalennuksiatuotteistaan (20%).JHL:njäsenkortinesittämällähetikaupantekotilanteenalussa jäsenetsaavatkaikistaKultajousi- ja Westerback-liikkeistähuomattaviaetuja.

Tilaustöidenjatyösuoritustenhinnattapauskohtaisesti. Alennuskoskeenormaalihintaisiatuotteita.AlennuksetlasketaanainaKultajousensuositus-/kuluttajahinnoista.

JHL:n jäsen on oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen, kun hän on vailla ansiotuloja

 • eläkelainsäädännössä tarkoitetulla kuntoutusrahalla, kuntoutustuella (määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä)
 • äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla
 • hoitovapaalla/kotihoidontuella (myös ottolapsen vanhemmat)
 • sairauslomalla (palkaton sairausloma)
 • työttömänä eikä saa liiton työttömyyskassan päivärahaa, mutta saa Kelan maksamana työttömyyspäivärahaa, tai on ilmoittautunut työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi
 • Kelan koulutustuella
 • opiskelija
 • suorittamassa asevelvollisuutta tai siviilipalvelua
 • vuorotteluvapaalla eikä saa työttömyyskassalta korvausta.

Jäsenmaksuvapautusilmoituksen voi tehdä jäsensivuilla, Jäsenpalvelu 24h-palvelussa. Palvelun käyttäminen edellyttää kirjautumista jäsensivuille.

Jos työnantajasi vaihtuu tai et ole aiemmin valtuuttanut työnantajaasi perimään jäsenmaksuja suoraan palkastasi, niin toimita jäsenmaksujen perintävaltuutus palkanlaskentaan.
Voit tulostaa perintävaltuutuksen tästä.
Rastita ”Työnantajan/työpaikan muutos, täytä kohdat 1 -5 ja kohdasta 18 omaan allekirjoitukseen saakka. Toimita lomake tämän jälkeen allekirjoitettuna palkanlaskentaan.
Perintävaltuutuslomake on ns. monitoimilomake, jolla voit myös liittyä JHL:n jäseneksi ja tehdä yhdistyksen vaihdoksen.
Ohessa myös lomake, jolla voit tarvittaessa peruuttaa valtuutuksen.
Jasenmaksujen perinnän peruutusilmoitus.pdf

Henkilöstörahasto henkilöstön palkitsemisjärjestelmänä

Henkilöstörahasto toimii henkilöstön palkitsemisjärjestelmänä VR-Yhtymä Oy:ssä ja TRINT Fi:ssä. Palkitsemisjärjestelmästä päättää vuosittain VR-konsernin hallitus.
VR-konsernin henkilöstörahastoon maksetaan vuosittain yhtiöiden liikevoittoon sekä divisioonien / yhtiöiden / yksiköiden mittareihin perustuen voitto-/tulospalkkioita.
Henkilöstörahastoa ja siellä olevia varoja hallinnoi konsernin henkilöstö, joka valitsee rahaston sääntöjen mukaisesti edustajansa rahaston hallitukseen ja valtuustoon.
Henkilöstörahaston säännöt pohjautuvat henkilöstörahastolakiin 5.11.2010/934. Rahaston tilikausi on 1.6.–31.5.

VR-konsernin palkitsemisjärjestelmien lähtökohtana on, että kukin konsernin työntekijä on vain yhden palkitsemisjärjestelmän piirissä. Henkilöstörahaston jäseniä ovat kaikki rahaston palkitsemismuotona käyttöönottaneiden konserniyritysten työntekijät, jotka eivät kuulu jonkin muun palkitsemisjärjestelmän piiriin (esim. esimiesten ja asiantuntijoiden / johdon palkitsemisjärjestelmä).
VR Trackin henkilöstö on edelleen henkilöstörahastossa jäseninä, mutta heille ei makseta mahdollisia voittopalkkiota henkilöstörahastoon vaan VR Trackin henkilöstön palkitsemisjärjestelmänä toimii toistaiseksi projektipalkkiojärjestelmä.
Työsuhteeseen tulevien työntekijöiden jäsenyys rahastossa alkaa sen jälkeen, kun työsuhde on yhdessä tai useammassa jaksossa kestänyt yhteensä kuusi (6) kuukautta. Kun henkilö, jolla kuusi (6) kuukautta on täyttynyt, tulee uudestaan rahaston toimintapiiriin, pääsee hän heti rahaston jäseneksi ja mukaan voittopalkkiojärjestelmään.
Rahastoon myöhemmin liittyvien yhtiöiden palveluksessa olevat henkilöt tai yhtiöön yritysjärjestelyiden seurauksena siirtyvät henkilöt tulevat rahaston jäseniksi liittymis- tai siirtymispäivästä alkaen. Tämä edellyttää, että henkilön työsuhde on ollut ennen tätä yhdenjaksoisesti voimassa kuusi (6) kuukautta.
Henkilöstörahastoon kuulumattomaan konserniyhtiöön siirtyvä rahaston jäsen voi halutessaan jäädä rahastoon niin sanotuksi lepääväksi jäseneksi. Jäsenyys voi olla lepäävänä enintään viiden vuoden ajan siirtopäivästä lukien. Lepäävän jäsenyyden aikana ei kerry voittopalkkiota. Lepäävän jäsenyyden edellytyksenä on, että jäsen nostaa vuosittain rahasto-osuudestaan enintään sen määrän, joka henkilöstörahastolain ja rahaston sääntöjen mukaan on nostettavissa jäsenyyden kestäessä.
Lepäävän jäsenyyden aikana jäsen voi neljän kuukauden kuluttua arvonmäärityspäivästä nostaa rahasto-osuutensa, jolloin jäsenyys rahastossa päättyy. Jos lepäävä jäsen siirtyy pois konserniin kuuluvan yhtiön palveluksesta, hänen tulee välittömästi ilmoittaa asiasta rahaston hallitukselle ja koko rahasto-osuus maksetaan hänelle seuraavan arvonmäärityspäivän jälkeen.
Jäsenyys rahastossa päättyy, kun rahasto-osuus on kokonaisuudessaan maksettu jäsenelle.
Kunkin yhtiön rahastolle suorittamat henkilöstörahastoerät jaetaan henkilöstörahastolain mukaisen palkkiojärjestelmän määrittelemin mittariyksiköin. Mittariyksiköiden sisällä henkilöstörahastoerät jaetaan kokoaikaisten kesken tasaosuuksina. Osa-aikaisten ja osa-aikaeläkkeellä olevien osuus määräytyy toteutuneen työajan suhteessa täyteen työaikaan. Yhtiöön kesken sen tilivuotta tulleiden tai sieltä pois lähtevien osuus määräytyy rahaston jäsenyysaikana toteutuneen työssäoloajan suhteessa täyteen työaikaan.
Mikäli jäsenen yhdenjaksoinen sairausloma ylittää kolme (3) kuukautta, ei jäsenellä ole oikeutta rahasto-osuuteen tämän ylittävältä ajalta.
Rahaston varojen ja kunkin jäsenen rahasto-osuuden arvo määritellään vuosittain rahaston tilinpäätöspäivänä 31.5., joka on rahaston arvonmäärityspäivä. Jokaiselle jäsenelle annetaan selvitys hänen osuuteensa liitetystä palkkioerän osasta ja sen perusteista sekä hänen osuutensa arvosta ja tämän jakautumisesta sidottuun ja nostettavissa olevaan osaan. Selvitys annetaan heti sen jälkeen, kun rahasto on ottanut vastaan palkkioerän ja rahaston tilinpäätös on vahvistettu.
Työsuhteen päätyttyä jäsenen osuus maksetaan neljän kuukauden kuluessa seuraavasta arvonmäärityspäivästä.
Eläkkeelle siirtyneellä tai tuotannollis-taloudellisin perustein irtisanotulla jäsenellä on oikeus nostaa rahasto-osuutensa haluamansa suuruisissa erissä työsuhteen päättymistä seuraavina enintään neljänä (4) vuosittaisena rahasto-osuuksien maksupäivänä.

JHL:läisillä on omatyöttömyyskassa. Julkistenjahyvinvointialojentyöttömyyskassa tarjoaaajanmukaisetpalvelut mm. ansiopäivärahan, koulutustuen ja vuorottelukorvauksensuhteen.

Maksutonoikeusapu

Jäsenvoisaadaoikeusapuajoka on aiheutunut
-hänentoiminnastaanliitossa
-liitonjäsenyhdistyksessä
sekäoikeudenkäynneissäjoka on johtunuttyösuhteesta.

JHL:njäsenkorttioikeuttaaalennukseenTeboil-ketjunasemillabensiinistä ja dieselöljystä (2,1 snt/litra). AlennustaeisaaTeboil Express -automaattiasemilta.

LisäksiTeboil-huoltamoilta 10 prosentinalennusvoiteluaineista(koskee 10 litran ja sitäpienempiäastioita).

Alennuksensaatnäyttämälläjäsenkorttiasikassallataisyöttämälläsenkorttiautomaattiinennenmaksua.

TeboiltarjoaaJHL:läisillemyösTeboil-maksuaikakortin. Sillätehdyistäostoistasaaalennustabensiinistäjadieselöljystä 2,2 snt/litra, nestekaasusta, autokemikaaleistasekäautonpesusta 5 prosenttia ja voiteluaineista 10 prosenttia (alle 10 litranastiat).
Lisää…

JHL:njäsenenäedullisestilaivalle

TallinkSilja Club One Silver-tasonedutJHL:läisille. Etuihinkuuluu mm. 20% perusalennus.

Liitynyt Club One -asiakkaaksiosoitteessa www.clubone.fi/erikoisliittyminen.
Liittymiseentarvitset JHL-asiakasnumeron.
Yhdistyksennimi = JHL
Yhdistyksennumero = 5596, ja tämänumero on JHL:nasiakasnumero.

Mikälioletjo Club One –jäsen, nykyinenkanta-asiakasnumerosipysyyvoimassa.Jos olet Bronze-tasonasiakas, siirryt Silver-tasolle.

Ilmoita Club One kanta-asiakasnumerosi ja JHL:nasiakasnumeroosoitteeseen erikoisliittymiset@tallinksilja.com, näinrekisteröidytsopimusetuasiakkaaksi ja saatpostitsetarvittaessa Silver –tasonkortin.

JHL:njäsenenävoittilatauudistuneenKuluttaja-lehdenjäsenetuhintaan!

1.1.2016 alkaenjäsenetuhinnatovat:

 • 2 lehteätutustumistarjoushintaan 9,50 euroa
 • digitilaus 25 euroa /12 kk (norm. 30 euroa)
 • digilehti+paperilehti 33 euroa / 8 nroa (norm. 37 euroa)

Kuluttaja-lehdentilaajanapääsettutustumaan Kuluttaja.fi-sivuillajulkaistuihinyli 250 tuotetestiin.Kaikkitestejäeijulkaistalehdessä.

JHL:njäsenenävoittilatalehdenjäsenhintaanosoitteessa www.kuluttaja.fi/jhl.
Lehdenvoitilatamyösnumerosta 0800 188 210 (maksuton).

Lehtietupalkasaajalehtientilauksesta

JHL:njäsenetsaavat 10 euroavuodessaalennustapalkansaajalehtientilausmaksusta.

Myösyhdistyksesisaattaamyöntäätukeapalkansaajalehtientilaamiseen.Kysytuestasiismyösomastayhdistyksestäsi.

Kun tilaatlehden, kerroammattiliitonjäsenyydestä.Kerromyösyhdistyksesiyhteystiedot, jos se antaalehtiedun.

JHL järjestääjäsenilleenmonipuolistakoulutusta.

Liitonkoulutusvahvistaajäsentenammattillistajaedunvalvonnistaosaamistasekäperehdyttää ay-toimintaa. Koulutustatarjotaanluottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuillejanormaaleillejäsenillemyös.

Lisää…

Vaihtuvatjäsenedut!

http://www.jhl.fi/portal/fi/jasenyys/jhl_n_jasenedut/muut_jasenedut/
(Vaatikirjautumisen JHL 24h -paveluun)

Minimijäsenmaksua maksat, jos olet ilman palkkatuloa tai siihen rinnastettavaa tuloa, mutta sinulla ei ole perustetta jäsenmaksuvapautukseen. Minimijäsenmaksu vuonna 2017 on 8 euroa kuukaudessa; 96 euroa vuodessa.
Minimijäsenmaksua maksat ollessasi ilman palkkatuloja ja:
• eläkkeellä tai pysyvällä työkyvyttömyyseläkkeellä
• ulkomailla
• työlomalla
• virkavapaalla
• au pairina
• suorittamassa vapausrangaistusta
• “omalla lomalla”
• omaishoitajana.
Tilaa jäsenmaksuviitteet minimijäsenmaksun maksamista varten jäsenpalvelusta. Jäsenmaksuviitteet lähetetään automaattisesti kaikille minimimaksua maksaville jäsenille tammikuussa.
Eläkeläisjäsenet maksavat koko vuoden jäsenmaksut joko yhdessä tai kahdessa erässä. Ensimmäinen eräpäivä on 30.4.2017 ja toinen on 30.9.2017. Muut minimijäsenmaksuun oikeutetut jäsenet maksavat jäsenmaksun neljännesvuosittain.
http://www.jhl.fi/portal/fi/jasenyys/jhl_n_jasenmaksu/minimijasenmaksu/

Jään eläkkeelle, miten jäsenyyden käy? 

Ilmoita eläkkeelle jäämisestä liiton jäsenpalveluun, sillä JHL ei saa tietoa mistään muualta. Kerro samalla haluatko säilyttää sekä liiton että työttömyyskassan jäsenyyden. Jos sinulle on myönnetty pysyvä täysimääräinen eläke, et voi enää hyödyntää työttömyyskassan palveluita. Tällöin suosittelemme eroamista työttömyyskassasta.
Eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 8,00 euroa täydeltä kalenterikuukaudelta; 96 euroa vuodessa. Jäsenmaksu maksetaan vuosittain jäsenpalvelun lähettämällä tilisiirrolla. Maksamalla eläkeläisen jäsenmaksun, säilytät kaikki voimassa olevat liiton jäsenedut.

Henkilöstön palkitsemisjärjestelmän tavoitteita / mittareita on pääsääntöisesti enintään 3-4. Tavoitteista suurin painoarvo on konsernin liikevoitolla. Konsernin johtoryhmä esittää ja hallitus päättää vuosittain liikevoittotavoitteen (erillinen liikevoittotaulukko) ja sen painoarvon. Liikevoittotavoitteen lisäksi muutkin konserni- ja divisioonakohtaiset tavoitteet pohjautuvat strategiaan ja vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin. Divisioonakohtaiset tavoitteet määrittelee divisioonan johtoryhmä, hyväksyy konsernijohtoryhmä ja vahvistaa hallitus. Tavoitteet käsitellään aina divisioonien / yhtiöiden yt-kokouksissa.
Tavoitteet viestitään henkilöstölle heti alkuvuodesta niiden hyväksymisen jälkeen. Tavoitteiden saavuttamisesta viestitään säännöllisesti työyhteisöjen palavereissa ja henkilöstötilaisuuksissa.
Liikevoittotavoitteen ylittyessä yhtiöt maksavat henkilöstölle vuosittain voitto-/ tulospalkkioita 4-8 % liikevoitosta vuosittain päätettävän erillisen taulukon mukaisesti. Maksettavan palkkion määrään vaikuttaa liikevoittotavoitteen saavuttamisen lisäksi divisioonien / yhtiöiden asettamien muiden tavoitteiden saavuttaminen. Toteumat käsitellään henkilöstön kanssa yt-kokouksissa, divisioonien ja konsernin johtoryhmässä ja ne vahvistetaan VR-konsernin hallituksessa. Konsernin hallitus voi oikaista päättämäänsä liikevoittotavoitetta, jos liikevoittoon sisältyy puhtaasti satunnaisia myyntivoittoja tai vastaavia eriä.
Yhtiöt maksavat tulospalkkiot henkilöstön perustamaan ja hallinnoimaan henkilöstörahastoon vuosittain 31.5. mennessä.
Konsernin hallitus tekee lopullisen päätöksen palkkioiden maksamisesta ja sillä on tarvittaessa oikeus päätöksellään peruuttaa, lykätä tai kohtuullistaa palkkioiden maksamisen.
Rahasto-osuus jakautuu sidottuun osaan ja nostettavissa olevaan osaan. Sidotusta osasta siirretään pääomaa nostettavissa olevaan osaan 15 prosenttia kunakin vuonna. Kun jäsen on saanut rahasto-osuuttaan koskevan selvityksen, tulee hänen ilmoittaa rahastoon nostohalukkuudestaan. Ilmoitus on sitova seuraavaan selvitykseen saakka. Nostettavissa oleva rahasto-osuus tai osa siitä maksetaan jäsenelle viimeistään neljän kuukauden kuluessa arvonmäärityspäivästä 30.9.